Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

Ravyna
6379 2fad
Reposted fromadkagar adkagar viajethra jethra
Ravyna
W pewnym momencie trzeba odpuścić.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
Ravyna
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viajethra jethra
Ravyna
7534 2e6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
Ravyna
3420 41e3 500
Reposted fromkjuik kjuik viajethra jethra
8701 ecee
Ravyna
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viajethra jethra
Ravyna
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viajethra jethra
Ravyna
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viajethra jethra
Ravyna
0462 cfef
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viajethra jethra
9360 6a74 500

rahspberry:

Razzle dazzle

Reposted fromtosiaa tosiaa viajethra jethra
Ravyna
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
Ravyna
Zawsze jest inna opcja.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
Ravyna
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viajethra jethra
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viajethra jethra
Ravyna
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viajethra jethra
Ravyna
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viajethra jethra
Ravyna
4946 ed4c 500
Reposted frombirke birke viajethra jethra

April 19 2017

Ravyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl